جملات فلسفی (سری 2)

تعلیم به نادان همان قدر بی ثمر است که بخواهیم با صابون ذغال را سفید کنیم. کیتز


مردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوسدوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است . ارد بزرگچنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانتبرای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوریابله ترین آدمیان آنانیند که  با مسخره نمودن شایسته گان شاد می گردند . ارد بزرگبرگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفسیوس"آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند . رابیندرانات تاگورتجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند. اسکاروایلدکم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است. ناپلئون/ 0 نظر / 3 بازدید