فکر کنیم وپاسخ دهیم


1-آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
2-منظور از خروس بیوه چیست؟
3-آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
4-آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟
5-آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟
6-آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ چیستانها
1-کفش        2-خروس بدون حرف واو است که خرس می شود                3-نقطه

4-چین          5-خط              6-سکوت

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
آرمیتا

ناراحت نشو گلم ولی عزیزم خیلی پیش پا افتاده بودولی در کل ازت بخاطر این که زحمت کشیده بودی ممنونم

1یاسمین

مرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسی خوب بود.

[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][نیشخند][گاوچران][ابرو][گاوچران]

[شرمنده]

اتنا

[شیطان][شیطان]