یک سوال ساده!!!؟


I have a question…

This is Nagasaki in 1945... after the atomic bomb explosion..!!!
این تصویر شهر ناگازاکیست بعد از بمب باران اتمی سال 1945 !!

 

And.....

This is Nagasaki 2011... following the earthquake and tsunami..!!!!
و این تصویر شهر ناگازاکیست در سال 2011 بعد از زلزله و سونامی....

 

 

My question is...
WHAT THE HELL IS THAT ARCH MADE OF..??????
و اکنون سئوال اینجاست..
اون طاق لعنتی از چی ساخته شده ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید