میلیارد یعنى چه؟

الف – یک میلیارد ثانیه  پیش سال ١٩۵٩ بود.
ب – یک میلیارد دقیقه  پیش حضرت عیسى زنده بود.
پ – یک میلیارد ساعت پیش اجداد ما در عصر سنگ زندگى مىکردند.
ت – یک میلیارد روز پیش، هیچ موجودى بر روى کره  زمین روى دو پا راه نمى‌رفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید