ضرب المثل طنز!-شلوار مرد که دو تا شد ، حال می کنه.

-گر صبر کنی ، زیر پات علف سبز می شه.

-صلاح مملکت خویش ، رئیس جمهور داند.

-جوجه رو هروقت بشمری جیک جیک می کنه.

-عیسی به کیش خود ، موسی به بندر عباس.

-کوه به کوه می رسه ، میّت رو زمین نمی مونه.

-آشپز که دوتا شد هیچ کدوم غذا درست نمی کنن.

8 سال پیش