معما

1- عبارت مزبور چنین خوانده می شود: «هاشم بیا آچار بیار

2- یعنی "بود بود بود" زیرا" کانت "در عربی یه معنی "بود" و "واز "در زبان انگلیسی به معنی "بود" و نیز در زبان فارسی به معنی "بود" است

3- -اولی مادر است که شیرش حلال و گوشتش حرام است

دومی همسر است که گوشتش حلال و شیرش برای شوهر حرام است

و سومی خواهر است که هم شیرش برای برادر حرام است هم گوشتش


8 سال پیش