گفتگوی جالبعشق گفت:من بودم که اورادرخودنگاه داشتم


دست گفت:من بودم که دست اورالمس کردم


دل گفت:من بودم که سالها رنج کشیدم واورادرآشیانه جادادم


ولب گفت:اگرمن نبودم که بگویم دوستت دارم تلاش شما بی فایده بود7 سال پیش