میوه هایی که عمر را طولانی می کنند؟!

Fruit Basket 21

دکتر محمد دریایی، متخصص تغذیه، افزود: یک نقش مهم در عمر طولانی مصرف آب معدنی منهای کلر و همراه با آبمیوه است زیرا آب یکی از مواد ترکیب کننده مواد آلی است یعنی هر جسم گیاهی یا حیوانی به کمک آن ساخته میشود.میوههای آبدار و آبمیوه سموم بدن را دفع کرده و از پیری زودرس جلوگیری می کند.
وی گفت: آب یکی از احتیاجات عمده قوای سازنده بدن است زیرا آب سموم بدن را که بافت ها به آن تحویل میدهند در خود حل کرده و به خارج
منتقل میکند و تنها آب موجود در خوراکیهاست که دارای جاذبه مبتابولیک بوده و در ترکیبات بدن شرکت میکند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین پیری زودرس و مسمومیت زنان باردار نتیجه کم خوردن میوههای آبدار است که دارای خاصیت حیاتی است.

7 سال پیش