درسهایى از منطق
 1. اگر پدر شما مرد فقیرى است،
  این تقدیر شماست،
  امّا اگر ناپدرى شما مرد فقیرى است،
  این نشانه حماقت شماست.

 2. من هوشمند به دنیا آمدم،
  تحصیلات، خرابم کرد.

 3. تجربه، آدم را کامل می ‌کند.
  ولى چون هیچ آدم کاملى وجود ندارد،
  پس چرا بیخود تجربه کنیم.

 4. اگر این درست است که ما در اینجائیم که به هم کمک کنیم،
  پس دیگران به چه دلیل اینجا هستند؟

 5. چون نور سریعتر از صوت حرکت می ‌کند،
  آدمها درخشان و روشن به نظر می ‌رسند تا وقتى که حرف زدنشان را بشنوید.

 6. پول، همه چیز نیست،
  کارت اعتبارى، همه چیز است.

 7. آدم باید حیوانات را دوست داشته باشد.
  آنها خیلى خوشمزه هستند.

 8. پشت هر مرد موفقى، یک زن قرار دارد.
  و پشت هر مرد ناموفقى، دو زن.

 9. هر مردى باید ازدواج کند،
  همه چیز زندگى آدم که خوشبختى نیست.

 10. موفقیت یک امر نسبى است،
  و نسبتهاى زیادى به وجود می ‌آورد.

 11. آینده شما به رویاهایتان بستگى دارد،
  پس بروید بخوابید.

 12. براى آغاز کردن یک روز،
  باید راهى بهتر از این که هر روز صبح از خواب بیدار شویم وجود داشته باشد.

 13. کار سخت هرگز کسى را نکشته است،
  ولى چرا ریسک کنیم؟

 14. کار کردن مرا مجذوب می ‌کند.
  به همین دلیل می ‌توانم ساعتها آن را تماشا کنم.

 15. هر چه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر می ‌دانید،
  هر چه بیشتر بدانید، بیشتر فراموش می ‌کنید.
  هر چه بیشتر فراموش کنید، کمتر می ‌دانید.
  پس ... یادگیرى به چه دردى می ‌خورد؟

 16. ایستگاه اتوبوس، جایى است که اتوبوس در آنجا توقف می ‌کند.
  ایستگاه قطار، جایى است که قطار در آنجا توقف می ‌کند.
  من روى میزم یک ایستگاه کار (workstation) دارم.
  چه چیزى بیشتر از این می ‌توانم بگویم.

7 سال پیش