یک فونت جدید انگلیسی !

حرف لاتین ( انگلیسی) b
حرف لاتین ( انگلیسی) c
حرف لاتین ( انگلیسی) d

حرف لاتین ( انگلیسی) e
حرف لاتین ( انگلیسی) f
حرف لاتین ( انگلیسی) g
حرف لاتین ( انگلیسی) hحرف لاتین ( انگلیسی) i
حرف لاتین ( انگلیسی) j
حرف لاتین ( انگلیسی) k
حرف لاتین ( انگلیسی) l

حرف لاتین ( انگلیسی) m
حرف لاتین ( انگلیسی) n
حرف لاتین ( انگلیسی) o
حرف لاتین ( انگلیسی) p
حرف لاتین ( انگلیسی) q
حرف لاتین ( انگلیسی) rحرف لاتین ( انگلیسی) s
حرف لاتین ( انگلیسی) t
حرف لاتین ( انگلیسی) u
حرف لاتین ( انگلیسی) v
حرف لاتین ( انگلیسی) w
حرف لاتین ( انگلیسی) x
حرف لاتین ( انگلیسی) y
حرف لاتین ( انگلیسی) z

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

خیلی جالب بودند.