دو درس مهم براى دانشجویان پزشکى

اولین درس این است که یک پزشک موفق از هیچ کار در ارتباط با بیمارش نباید اکراه داشته باشد. سپس استاد انگشتش را در مقعد جنازه کرد و آن را در دهان گذاشت و از دانشجویان نیز خواست که همین کار را تکرار کنند. دانشجویان که شوکه شده بودند مدتى همدیگر را نگاه کردند و بعد از این که قیافه  جدى استاد را دیدند، یکى یکى با اکراه تمام همین کار را تکرار کردند.
سپس استاد گفت: درس دوم براى یک پزشک موفق، مشاهده دقیق (exact observation) است. پزشک باید همه چیز را به دقت مورد نظر قرار دهد. مثلاً هیچیک از شما متوجه نشدید که من انگشت وسطم را در مقعد جنازه فرو کردم ولى انگشت نشانه‌ام را به دهان گذاشتم!

/ 0 نظر / 4 بازدید